دادمان تراز

« Back to Glossary Index

به مجموعه ای از استاندارهای حسابداری که توسط هیات استاندارهای حسابداری بین المللی (IASB) تدوین شده است، استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) گفته می‌شود.

« Back to Glossary Index